ISO certifiering och policy

Vårt mål är alltid att tillverka och leverera högklassiga produkter till nöjda kunder. För att det ska vara möjligt använder vi kvalitet och nytänkande som en nyckel till en lönsam produktion. Vi strävar efter långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och stimulerande. En god arbetsmiljö innebär inte bara att skaderiskerna minimeras utan också att personalen ska känna trivsel och utvecklas i arbetet.

Kvalitetspolicy

Specialverktygs viktigaste konkurrensmedel är hög kvalitet samt ett totalt nollfelstänkande. Detta innebär att all konstruktion och produktion skall utgå från de krav som kunderna, samhället och medarbetarna ställer.

Miljöpolicy

Vi ska tillämpa en helhetssyn på miljön. Där det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn till miljövinsterna ska vi verka för kretsloppstänkande och utveckling inom miljöarbetet. Det här är en process som måste vara levande och inte stanna vid en policy. Specialverktyg arbetar ständigt för att skapa miljömässigt hållbara lösningar. Bland annat är all belysning i dag led-baserad. All skärvätska återanvänds och en värmeväxlare ser till att minimera energin för uppvärmning.

Insatser för miljön

Elbilsladdare på Specialverktyg

År 2021 installerade vi 6 st platser för elbilsladdning. Dessa platser används dels av personalen på Specialverktyg men även av kunder och leverantörer som kommer på besök till oss.

Ledbelysning installerad i fastigheten

År 2015 installerade vi ledbelysning i hela vår fastighet för att minska vår energiförbrukning och för att få en bättre belysning för alla våra medarbetare.

Solcellsanläggning på taket

År 2017 installerade vi en av Östergötlands största solcellsanläggningar på vårt tak. Det är totalt 924 stycken solcellspaneler med en yta på 1 512 kvadratmeter. Man beräknar årsproduktionen till 218 000 kWh, vilket är ungefär 25 till 30 procent av företagets totala årsförbrukning på cirka 750 000 kWh.